Prava i beneficije

Oslobađanje od obaveze plaćanja RTV takse

  • Broj pregleda: 410

U članu 42. Zakona o javnim medijskim servisima, navedeni su uslovi za oslobađanje od obaveze plaćanja takse za javni medijski servis:

"Od obaveze plaćanja takse oslobađa se fizičko lice, korisnik merila električne energije, koje živi u jednočlanom domaćinstvu ili je hranilac porodice u višečlanom domaćinstvu, ukoliko je:

  1. Osoba sa invaliditetom sa 100 odsto telesnog oštećenja;
  2. Osoba sa invaliditetom sa manje od 100 odsto telesnog oštećenja, ako joj je, u skladu sa odredbama posebnih propisa, priznato pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć;
  3. Lice koje je trajno izgubilo sluh ili slepo lice;
  4. Korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć;
  5. Penzioner sa minimalnom penzijom;
  6. Fizičko lice korisnik više merila električne energije, za merilo električne energije, u stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, koji se ne koristi

Pravo na oslobađanje od obaveze plaćanja takse, za tačke od 1 do 6, ostvaruje se na osnovu zahteva koji se podnosi na određenom obrascu.

Word obrazac možete preuzeti jednim klikom ovde

Opširnije o ovome možete pročitati tako što ćete kliknuti ovde