Prava i beneficije

Pravo na domski smeštaj

  • Broj pregleda: 498

Pravo na korišćenje usluge domskog smeštaja može ostvariti lice kome se ne može "obezbediti, ili to nije u njegovom najboljem interesu, ostanak u porodici, usluge u zajednici ili porodični smeštaj" (Zakon o socijalnoj zaštiti, čl.52, st. 1), pri čemu kapacitet objekta za domski smeštaj odlaslih i starih osoba ne sme prelaziti 100 mesta, dok domski objekti namenjeni smeštaju dece i mladih mogu imati maksimalni kapacitet za 50 korisnika. Mada je osnovni cilj domskog smeštaja pružanje usluga koje će korisniku obezbediti veći nivo samostalnosti i doprineti stvaranju uslova za njegov što brži povratak u biološku porodicu, moramo biti svesni da osobe sa invaliditetom (naročito ako su u pitanju pripadnici srednje životne dobi ili stari iz ove populacije) najčešće vrlo dugo (trajno) ostaju u istitucijama domskog smeštaja.

Prema odredbama aktuelnog zakonodavstva pravo na korišćenje usluge domskog smeštaja, prepoznato je kao jedno od prioritetnih prava iz domena socijalne, pa se u skladu s tim finansira iz republičkog budžeta kako bi se osigurala njegova podjednaka dostupnost stanovnicima svih delova/opština naše zemlje. Međutim, pravo na jedaku dostupnost, ne garantuje (automatski) i pravo na mogućnost jednakog uživanja- ono je ograničeno smeštajnim kapacitetima postojećih ustanova koje pružaju ovu uslugu. Tako na primer, kada su u pitanju odrasle osoobe sa telesnim invaliditetom, važno je napomenuti da na teritoriji naše države postoje samo dve ustanove (u Beogradu i u Doljevcu) koje pružaju uslugu domskog smeštaja pripadnicima ove populacije, zbog čega realno očekivati, da su njihovi smeštajni kapaciteti daleko manji od realnih potreba osoba sa telesnim invaliditetom za korišćenjem ove usluge.

Budući da je odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti predviđeno da usluge domskog smeštaja mogu biti osnovane i u okviru privatnog sektora, važno

je uvek proveriti da li konkretna ustanova ima potrebnu radnu dozvolu, izdatu od strane Ministarstva rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja, a to možete proveriti klikom ovde