Prava i beneficije

Oslobađanje od uvoznih dažbina i carine

  • Broj pregleda: 1546

Osobe sa invaliditetom su oslobođene od plaćanja uvoznih dažbina na:

  • putničke automobile i druga motorna vozila
  • na ortopedska i druga pomagala i na rezervne delove i potrošni materijal za korišćenje tih pomagala koja služe kao zamena telesnih organa koji nedostaju, odnosno oštećenih telesnih organa
  • na opremu za vršenje delatnosti za koju su osposobljeni nakon sprovedene profesionalne rehabilitacije , a koja se ne proizvodi u Republici Srbiji
  • organizacije osoba sa invaliditetom (gluvi i nagluvi, slepi i slabovidi, distrofičari, paraplegičari, oboleli od neuromišićnih bolesti i dr.), odnosno članovi tih organizacija – na specifičnu opremu, uređaje i instrumente i na njihove rezervne delove i na potrošni materijal za korišćenje te opreme koji se ne proizvode u Republici Srbiji;
  • građani na specifičnu opremu, uređaje i instrumente za zdravstvo i na rezervne delove i potrošni materijal za korišćenje te opreme, za ličnu upotrebu, koji se ne proizvode u Republici Srbiji

Radi korišćenja te povlastice korisnici carinskom organu podnose potvrdu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politke.