Prava i beneficije

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom

  • Broj pregleda: 1686

Donošenje "Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom" (2009. godine), predstavljalo je jedan od ključnih preduslova aktivnijeg učešća osoba sa invaliditetom u sferi rada i radnih odnosa, prvenstveno zbog uvođenja obaveze da svaki poslodavac koji u svojoj radnoj organizaciji ima najmanje 20 stalno zaposlenih radnika, mora da, u zavisnosti od veličine svoje firme, u radni odnos primi određeni broj osoba sa invaliditetom, odnosno:

  • Ukoliko poslodavac ima između 20 i 49 stalno zaposlenih radnika, dužan je da zaposli jednu osobu sa invaliditetom
  • Ukoliko poslodavac ima od 50 do 99 stalno zaposlenih radnika dužan je da zaposli dve osobe sa invaliditetom
  • A ukoliko poslodavac ima 100 i više zaposlenih radnika, dužan je da na svakih novozapočetih 50 zaposlenih, zaposli po jednu osobu sa invaliditetom

Poslodavcu je međutim, ostavljena i zakonska mogućnost da obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom izmiri i na tzv. indirektan način- finasiranjem zarada zaposlenih u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ili zarada OSI zaposlenih u socijalnim preduzećima.

Ukoliko poslodavac u svojoj firmi ne zaposli predviđen broj osoba sa invaliditetom niti učestvuje u finasiranju zarada OSI zaposlenih u socijalnim i/ili preduzećima za profesionalnu rehabitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, dužan je da "uplati iznos od 50% prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike za svaku osobu sa invaliditetom koju nije zaposlio" ("Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom" čl.26 st.1). Pored uvođenja obaveze zapošljavanja OSI, odredbama ovog zakona predviđen je i novi način "kategorisanja"- određivanja stepena preostale radne sposobnosti, pri čemu se veći akcenat stavlja na to šta osoba sa invaliditetom može da uradi u okviru poslova iz delokruga konkretnog zanimanja- radnog mesta, nego na to šta zbog svog invaliditeta ne može da uradi. U skadu s tim, preostala radna sposobnost osoba sa invaliditetom, procenjuje se prema sledećoj skali:

  1. ako postojeće/a oštećenje/a ne utiče na radnu sposobnost
  2. postojeće oštećenje/a u manjoj meri utiče/u na radnu sposobnost, tako da osoba sa invalideitetom može da se zaposli pod opštim uslovima
  3. oštećenje/e koje/a postoji/e kod osobe sa invaliditetom ima/ju umeren uticaj na njenu radnu sposobnost, zbog čega se OSI može zaposliti pod tzv. posebnim uslovima, odnosno uz prilagođavanje radnog mesta, proces rada i/ili radnih zadataka
  4. oštećenje/e koje/a postoji/e kod osobe sa invaliditetom izaziva teškoće/smetnje koje značajno i višestruko utiču na radnu sposobnost, zbog čega je radni učinak OSI manji od jedne trećine zaposlenog na uobičajenom radnom mestu, tako da nije moguće zapošljavanje ni pod opštim, ni pod posebnim uslovima

Više informacija možete pronaći na linku:

http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/3/3450_pravilnik_procena_r._sposobnosti.pdf

a ukoliko želite da zaposlite osobu sa invaliditetom pogledajte:

http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/6/6955_pravilnik_o_na__inu_pra__enja_izvr__enja_obaveze_zapo__ljavanja_osi.pdf