Projekti

Unapređenje položaja organizacija Saveza CDP Srbije u lokalnoj zajednici - 2017. godina

  • Broj pregleda: 1195

Realizacija projekta "Unapređenje položaja organizacija Saveza CDP Srbije u lokalnoj zajednici" započeta je 1. maja tekuće 2017. godine sa ciljem poboljšanja položaja organizacija članica u lokalnoj zajednici kroz unapređenje kapaciteta za rad; Uzimanje aktivnog učešća organizacija za CDP u implementaciji Strategije i sprovođenja mera i aktivnosti predviđenih Akcionim planom koji prati Strategiju za unapređenje položaja OSI.

Predviđeno je da tokom petomesečnog trajanja projekta stručna služba Saveza sa spoljnim saradnicima (stručnim konsultantima) stekne bolji uvid o načinima implementacije Strategije za unapređenje položaja OSI od strane organizacija članica kroz njihovo učešće u kreiranju izradi i sprovođenju lokalnih akcionih planova, uključenost u osnivanje i rad Saveta za pitanja OSI pri lokalnim samoupravama, unapređenje njihovih kompetencija za samozastupanje i promovisanje rada organizacije u zajednici.

Stručni tim Saveza će tokom realizacije projekta u organizacijama članicama sprovoditi: edukacije u cilju unapređivanja znanja i veština značajnih za stvaranje boljeg saradničkog odnosa prvenstveno sa predstavnicima lokalnih vlasti i drugim organizacijama koje se bave radom na poboljšanju položaja OSI,povećanje participacije u zajednici kroz rad lokalnih Saveta za OSI, izradu akcionih dokumeata na lokalnom nivou i sl.