Aktivnosti

Susret u Kraljevu

  • Broj pregleda: 903
Susret u Kraljevu 2018

Dana 15.05.2018. organizovana je poseta Društvu za cerebralnu i dečiju paralizu Kralјevo od strane predstavnika stručne službe Saveza za CDP Srbije. Ova poseta predstavlja redovnu programsku aktivnost koje Savez za CDP Srbije realizuje tokom 2018. godine, a koje su podržane od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja- Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom.

Susret je obuhvatio edukativnu radionicu o faktorima koji utiču na rad naših organizacija, kao i o modelima za unapređenje rada i razvijanja odnosa sa različitim akterima u lokalnoj zajednici, ali je ujedno predstavljao i mogućnost da zainteresovani prisutni članovi i predstavnici Društva za CDP Kraljevo razgovaraju sa predstavnicima stručne službe na različite teme koje su za njih od važnosti.

Susret u Kraljevu 2018

Predstavnici društva su imali priliku da govore o teškoćama i izazovima s kojima se susreću u radu, diskutuju i daju predloge kako da prevaziđu probleme, naročito one koji se tiču saradnje sa donosiocima odluka na lokalu i finansiranjem. Predstavnici ovog društva naglašavaju i potrebu za rekonstrukcijom i adaptacijom postojećih prostorija koje su im na raspolaganju, ali i potrebu za unapređenjem saradnje sa predstavnicima lokalne samouprave. Sastanku je prisustvovao i značajan broj članova- osoba sa cerebralnom paralizom, kao i njihovih roditelja. Oni u društvu prepoznaju značajno mesto koje ih okuplja, gde se druže, provode slobodno vreme zajedno, realizuju raznovrsne radionice, a od predstavnika društva dobijaju neophodnu podršku u vezi ostvarivanja prava, rešavanja problema, komunikacije sa institucijama i sl. Roditelji dece ili odraslih članova su bili naročito zainteresovani za pojašnjenje pojma oduzimanja poslovne sposobnosti, kao i produženja roditeljskog prava, pa je pažnja posvećena upravo ovim pravnim institutima, objašnjenju razlike među njima i sl.

Susret u Kraljevu 2018

Razgovaralo se o pravu na tuđu negu i pomoć, servisima podrške koji bi trebalo da postoje u svakoj lokalnoj samoupravi i koji bi trebalo da budu dostupni osobama sa invaliditetom, Javnim radovima, saradnji sa predstavnicima srodnih organizacija, dokumentima poput: Odluke o pravima iz socijalne zaštite grada Kraljeva, Strategije o unapređenju položaja osoba sa invaliditetom i lokalnog akcionog plana. Kroz razmenu, pojašnjeni su pojmovi i regulative koje su od značaja za rad lokalnog udruženja za cerebralnu i dečiju paralizu u Kraljevu, ponuđeni modeli i ideje u vezi sa lobiranjem, samozastupanjem, promocijom, kao i izradom i implementacijom ili pokretanjem inicijative za izradu lokalnih akcionih dokumenata koja su važna za rad svakog pojedinačnog društva za CDP.

Susret u Kraljevu 2018

Predstavnici stručne službe Saveza za CDP Srbije će, i na dalje nastaviti sa praksom posete lokalnim organizacijama- članicama širom Srbije. Ističemo važnost ovih susreta jer oni predstavljaju priliku da se pruži podrška organizacijama u vezi s tim kako mogu da unaprede svoj uticaj na lokalu u vezi sa rešavanjem pitanja koja su od suštinskog značaja za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom (formiranje Saveta za osi, finansiranje, usluge socijalne zaštite, sastanci sa donosiocima odluka, unapređenje pristupačnosti, povlastice na lokalu i sl.).