Aktivnosti

Unapređenje aktivnih mera za zapošljavanje lica sa invaliditetom

  • Broj pregleda: 177
cerebralna-paraliza-srbija-NOOIS-SPIKS-NZS-MINRZS-radni-sastanak-23073101

Učestvovali smo na zajedničkom sastanku nekoliko pokrovnih udruženja građana sa predstavnicima organa vlasti sa ciljem unapređenja aktivnih mera za zapošljavanje OSI lica. 

Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije je prisustvovao sastanku koji se održao u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u sektoru za rad i zapošljavanje povodom inicijative koju je pokrenuo NOOIS u saradnji sa SPIKS i Savezom za CDP Srbije, a odnosi se na izmene Javnog poziva za Javni rad namenjenom osobama sa invaliditetom koje bi olakšale i motivisale poslodavce da angažuju osobe sa invaliditetom kroz privremene i povremene poslove, kao i na zahtev za uvećanje naknade za osobe sa invaliditetom koje su angažovane na Javnim radovima. Takođe, na sastanku se diskutovalo i o unapređenju aktivnih mera zapošljavanja namenjenih osobama sa invaliditetom. Sastanku su prisustvovali predstavnici NSZ, MINRSZ - sektor za rad i zapošljavanje i sektor za zaštitu OSI, NOOIS i SPIKS.

Obrazloženje  -  Dva ključna zahteva na sastanku su: 

1) da poslodavci Javnim pozivom za realizaciju aktivne politike zapošljavanja ne budu u obavezi da lice koje je bilo angažovano na javnim radovima zamene sa licem istog stepena obrazovanja prilagođavanjem forme prijave tako što će se pod tačkom 3. planirana struktura nezaposlenih lica u drugoj koloni promeniti naziv kolone, umesto „Kvalifikacija“ u „Najniži nivo kvalifikacije“. Time će se omogućiti fleksibilnija zamena kandidata/lica angažovanih na javnom radu i biti u skladu sa praksom izrade teksta konkursa za izvršioce poslova. 

2) Da se uveća visina naknade za angažovanje na javnim radovima u visini minimalne cene rada za period u kome se radovi odvijaju i u skladu sa Zakonom. Takođe, razgovaralo se i o mogućnosti izmene stavke u samom pozivu koja se odnosi na minimalan broj angažovanih osoba sa invaliditetom u toku JR. Sada su to 3 lica, i u praksi to predstavlja problem poslodavcima.  

"Kako bi se prevazišle sve teškoće u zapošljavanju osoba sa invaliditetom neophodan je komplementaran i sistemski pristup svih aktera na tržištu rada u okviru svojih nadležnosti jer, zapošljavanjem osoba sa invaliditetom, se doprinosi afirmaciji jednakih mogućnosti osoba sa invaliditetom sa ostalim akterima na tržištu rada.

Cilj sastanka je bio unapređenje i poboljšanje uslova u Javnom konkursu namenjenom osobama sa invaliditetom kako bi se poslodavci motivisali da usmere pažnju i svojim delovanjem, odnosno zapošljavanjem, doprineli poboljšanju sveukupnog socijalnog i ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom, i samim tim omogućili puno i ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom u društvu."

(Nacionalna služba za zapošljavanje)