Vesti

Radionica „Zajedno do standarda dostojanstvenog rada osoba sa invaliditetom i održivog razvoja

  • Broj pregleda: 195
cerebralna-paraliza-srbija-radionica-standardi-rada-osi-osoba-22-01

Najnoviji podaci ukazuju na činjenicu da je najveći problem među osobama sa invaliditetom  - nezaposlenost.

Fondacija Centar za demokratiju (Center for Democracy Foundation) je kroz projekat „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“ uz podršku #PalmeCenter organizovala radionicu „Zajedno do standarda dostojanstvenog rada osoba sa invaliditetom i održivog razvoja“, kojoj su prisustvovali i predstavnici Saveza za CDP Srbije.

Tema su bili  izazovi i problemi osoba sa invaliditetom na tržištu rada iz ugla OCD i mogućnosti saradnje sa sindikatima u prevazilaženju tih izazova, kao i položaj osoba sa invaliditetom u radnoj sredini i iskustva sindikalnih organizacija.

Pravo na rad je zagarantovano Ustavom Republike Srbije ( član. 60)  i to u delu koji se odnosi na ljudska prava i slobode.

Procenjuje se da  u Srbiji između 560 i 730 hiljada naših sugrađana ima neku vrstu invaliditeta. Na osnovu najnovijih podataka sa evidencije nezaposlenih lica registrovano je 12 877 osoba sa invaliditetom (od kojih su njih 5637 žene 43,77%) i to: 37,90% bez kvalifikacija i niskokvalifikovanih, 55,32% sa srednjim obrazovanjem i 3,34 % sa visokim obrazovanjem.

Zakonom je propisano da je svaki poslodavac koji ima između 20 i 50 zaposlenih u obavezi da u radnom odnosu ima najmanje dve osobe sa invaliditetom i na svakih narednih započetih 50 zaposlenih, po jednu osobu sa invaliditetom. Ukoliko se poslodavac odluči da ne zaposli osobu sa invaliditetom u obavezi je da uplati iznos od 50% prosečne zarade po zaposlenom RS, za svaku osobu sa invaliditetom, koju nije zaposlio. Analize pokazuju da je izuzetno nizak nivo motivacije poslodavaca za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, uglavnom zbog predrasuda, ali i zbog  niskog nivoa obrazovanja, kvalifikacija, znanja i veština i nepostojanja radnog iskustva osoba sa invaliditetom.

Ukoliko se osvrnemo na tip posla u okviru kog su osobe sa invalididtetom najčešće angažovane, primetićemo da su to najčešće radna mesta koja mogu da obavljaju lica bez kvalifikacija. Radna mesta na kojima se najčešće nalaze osobe sa invaliditetom su: pomoćnici - bravara, konfekcionara, knjigovezaca, cvećara, kuvara, prodavaca, krojača, automehaničara, administrativnog radnika.

Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje prosečna dužina traženja posla za osobu sa invaliditetom traje 6 godina i 11 meseci.

U cilju podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom Nacionalna služba za zapošljavanje sprovodi mere aktivne politike zapošljavanja koje podrazumevaju stručnu i finansijsku podršku poslodavcima, pri čemu prioritet imaju nezaposlena lica, u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima.Poseban akcenat u poslednjih par godina je stavljen na procenu radne sposobnosti, prilikom koje fokus više nije iskljućivo na medicinskoj dokumentaciji, već se pažnja usmerava na preostale mogućnosti i sposobnosti osoba sa invaliditetom, kroz socijalno – inkluzivni pristup.