Vesti

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom 2022.

 • Broj pregleda: 387
cerebralna-paraliza-srbija-medjunarodni-dan-osoba-sa-invaliditetom-22-01

Generalna skupština UN  je odredila 3.decembar kao datum na koji će se svake godine obeležavati Međunarodni dan osoba sa invaliditetom širom sveta.

 Od 1992. godine pojedinci, humanitarne organizacije, agencije, javni i privatni sektor obeležavaju ovaj dan s ciljem promovisanja ljudskih prava i ravnopravnog učešća osoba sa invaliditetom , identifikovanja i rešavanja diskriminacije, marginalizacije, isključenja i nepristupačnosti sa kojom se suočavaju mnogi ljudi koji žive sa invaliditetom.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom je samo jedan dan u međunarodnom kalendaru, ali simbolizuje akcije koje bi trebalo preduzimati svakodnevno kako bi se stvorile zajednice koje su raznolike i prihvatljive za sve ljude.

Uprkos činjenici da invalidnost predstavlja stanje organizma i da će gotovo svi ljudi u nekom trenutku svog života imati privremeno ili trajno anatomsko ili funkcionalno oštećenje na nivou organa ili delova tela, malo zemalja ima uspostavljene odgovarajuće mehanizme da u potpunosti odgovore na potrebe osoba sa invaliditetom.

Međutim, nisu sve osobe sa invaliditetom podjednako ugrožene. Kvalitet života ovih osoba umnogome zavisi od konteksta u kojem žive i od toga da li imaju obezbeđen pristup uslugama zdravstvene  i socijalne zaštite, obrazovanju i zaposlenju.

Smernice za poboljšanje pristupa zdravstvenim i socijalnim uslugama, uz korišćenje raspoloživih resursa, s ciljem unapređenja kvaliteta života osoba sa invaliditetom, se najčešće odnose na :  

 • pružanje usluga iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite,
 • obezbeđivanje podataka o osobama sa invaliditetom u cilju pružanja kontinuirane podrške,
 • sprovođenje istraživanja o potrebama osoba sa invaliditetom i preprekama na koje nailaze,
 • integracija obuke o invaliditetu u opšte obrazovanje,
 • širok spektar prilagođenja i uklanjanje arhitektonskih barijera,
 • osnaživanje osoba sa invaliditetom za unapređenje opšteg zdravstvenog stanja kroz obuke, edukacije i vršnjačke podrške,
 • promovisanje rehabilitacije u zajednici

Na ovaj dan se posebno ističe  prepoznavanje i vrednovanje raznolikosti zajednice, negovanje uloge koju svi imamo - bez obzira na naše sposobnosti . Kroz razumevanje i učenje iz iskustava ljudi koji žive sa invaliditetom akcija svih ljudi, organizacija, dobrotvornih organizacija je, ne samo da pokazuju podršku Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom, već i da se posvete misiji da će stvoriti svet koji karakterišu jednaka ljudska prava.

Složene i međusobno povezane krize sa kojima se čovečanstvo danas susreće – pandemija Covid-19, rat u Ukrajini i drugim zemljama, klimatske promene, sve to neminovno dovodi do globalne ekonomske krize koja se najteže odražava na najranjivije grupe ljudi – kao što su osobe sa invaliditetom. Vodeći se centralnom pretpostavkom globalne Agende za održivi razvoj do 2030, jasno je da će sve zemlje sveta naložiti vladama da idu ka umrežavanju javnog i privatnog sektora ka donošenju inovativnih rešenja za stvaranje sveta koji je ravnopravan i jednak za sve.

Tema globalnog obelažavanja Međunarodnog dana OSI 2022. je: "Transformativna rešenja za inkluzivni razvoj – uloga inovacija u pokretanju pristupačnog i pravedenog sveta “ i pokriva tri važna pravca:  

 • inovacije za inkluzivni pristup OSI u zapošljavanju
 • inovacije za inkluzivni pristup OSI u smanjenju nejednakosti
 • inovacije za inkluzivni pristup OSI (za sve oblasti)

 

Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije kao i naše članice obeležavaju današnji dan kroz brojne aktivnosti o čemu možete pročitati ovde.