Vesti

U Nišu obeleženo 45 godina rada i slava Sveti Vrači - Čestitamo!

  • Broj pregleda: 433
cerebralna-paraliza-nis-srbija-45-godina-rada-slava-23-07-01

Gradsko udruženje za cerebralnu i dečiju paralizu Niš osnovano je 1978. godine i ove godine je obeležilo jubilej – 45 godina rada.

Ova organizacija trenutno okuplja više od 100 članova, dece, mladih i starih sa cerebralnom i dečijom paralizom.

Od osnivanja, organizacija ima za cilj pružanje podrške i pomoći svojim članovima u ostvarivanju prava na lečenje, klimatski oporavak, nabavku ortopedskih pomagala, zapošljavanje , ali i raznovrsnim aktivnostima edukuje svoje članove, oraganizuje izlete, putovanja, takmičenja. Nezamenjivu ulogu Društvo ostvaruje u koordiniranju između članova i drugih ustanova i institucija.

Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije sa ponosom čestita Gradskom udruženju za cerebralnu i dečiju paralizu Niš ovaj značajan datum jer je ova organizacija kroz svoje delovanje od osnivanja pokazala zavidan nivo profesionalizma i odgovornosti ali i empatije koja je neizostavna u radu ovakvih organizacija. Društvo kroz svoje redovne aktivnosti (organizovane edukativne radionice šivenja, oslikavanja na staklu, izrade od gipsa sa aktuelnim temama) koje su podržane od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja daje priliku osobama sa cerebralnom i dečijom paralizom da se uključe u redovne društvene tokove, da budu vidljivi i imaju osećaj pripadnosti i kao i da se, što je najbitnije, uz podršku stvore uslovi za ostanak u okviru bioloških porodica.

Udruženje je korisnik budžetskih sredstava od 2006.godine. Aktivno učestvuje na poboljšanju celokupne Zakonske regulative koja se odnosi na problematiku osoba sa invaliditetom. Udruženje radi na društveno-socijalnom prilagođavanju i afirmisanju osoba sa invaliditetom u skladu sa njihovim sposobnostima i sklonostima putem uticaja na stvaranje povoljnih uslova u njihovoj porodičnoj, radnoj i lokalnoj zajednici. Kako bi se, prema postojećim kapacitetima, osposobili za rad, članovi imaju mogućnost aktivno da učestvuju u samom radu udruženja. Neke od projekata velike važnosti koje je udruženje do sada realizovalo za članstvo su: 

Projekat "Internetom u Svet" - finansiran od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku a partner na projektu je bila Gradska opština "Pantelej" 

Projekat "Dečiji kutak"- dnevni stimulativni program finansiran od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom. Partner na projektu je bio Dom za nezbrinutu decu i omladinu "Duško Radović". 

Projekat DILS-a - pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou koji je finansirala Svetska banka, a preko Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom. U projektu "Hoću da živim bez straha i predrasuda " udruženje nije imalo partnera i projekat je realizovan sopstvenim kadrovima... 

Osobe sa posledicama cerebralne i dečije paralize, bez obzira na stepen svog oštećenja, imaju iste potrebe za ljubavlju, aktivnošću, učenjem i radom kao i bilo koja druga osoba. Primarne aktivnosti usmerene su na sprovođenje već postojećih i uvođenje novih olakšica u cilju poboljšanja kvaliteta i standarda života lica sa cerebralnom i dečijom paralizom. Sve aktivnosti koje se sprovode zasnivaju se na multidisciplinarnom i multiresornom pristupu, uz puno uvažavanje načela ravnopravnosti, nediskriminacije, poštovanja i afirmacije ljudskih prava osoba sa invaliditetom, uz slogan «Ništa o nama bez nas» .

Gradsko udruženje cerebralne i dečje paralize Niš aktivno učestvuje u radu Saveta za rad sa osobama sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša. Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje sarađuje, inicira i pomaže u radu nadležnim službama, organima, ustanovama i organizacijama, na stvaranju uslova i mogućnosti za zdravstvenu zaštitu, socijalnu zaštitu, obrazovanje, zapošljavanje, kao i svih drugih potrebnih vidova zaštite članova; pruža pomoć članstvu i njihovim porodicama u korišćenju zakonskih prava koja su predviđena u svim oblastima života i pozitivnim zakonskim propisima; predlaže nadležnim organima donošenje mera i propisa radi proširenja i unapređenje sistema zaštite i brige o svim članovima, koji su u stanju potrebe, a sve u cilju preventive, rane dijagnostike, pravilnog razvrstavanja, predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja ovih kategorija invalidnih članova kao i dnevnim i trajnim zbrinjavanjem članova; informisanje članstva putem sredstava javnog informisanja, organizovanja okruglih stolova i tribina, predavanja za roditelje itd. Mnoge problemi na lokalu rešavaju se i preko Saveta za rad sa osobama sa invaliditetom, pri Kabinetu gradonačelnika Niša, čiji je član i udruženje, i Sekretarijata za dečiju i socijalnu zaštitu grada Niša.

Gradskom udruženju za cerebralnu i dečiju paralizu Niš želimo da nastavi u ovom pravcu, i da u narednom periodu još više ojača svoje kapacitete za pružanje podrške i pomoći svojim članovima.