O savezu

Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije je nevladina,  socijalno- humanitarna organizacija, koja kroz mrežu od 56 lokalne organizacije (društava ili udruženja) okuplja preko 3000 osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom. Prva inicijativa za osnivanje Društva za brigu o deci sa cerebralnom paralizom je pokrenuta od grupe roditelja još 1957.-e godine da bi se teškoće dece i njihovih porodica učinile transparentnijim i tražila rešenja za unapređenje kvaliteta njihovih života. Savez za CDP Srbije je nastao   1973.-e godine kako bi se podstaklo delovanje organizacija i van Beograda i radilo na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom.Danas je Misija Saveza Srbije da olakša, omogući i unapredi uključivanje svojih članova u svakodnevne tokove života kao ravnopravnih članova društva, tako što će doprineti osnaživanju pojedinaca, njihovih porodica, udruženja, ali i razvijanju senzibilisanosti celokupnog društva i podsticanju društvenog aktivizma i solidarnosti u ovoj oblasti. Vizija Saveza je društvo jednakih mogućnosti za sve.

Naš Savez:

  • prati, razmatra i pokreće pitanja u cilju ostvarivanja različitih vidova, oblika i nivoa zaštite osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom
  • usklađuje i koordinira delatnost organizacija- članica
  • predlaže korake i mere u ostvarivanju i unapređenju uslova za poboljšanje materijalnih i drugih potreba osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom
  • uspostavlja saradnju sa ustanovama koje se neposredno bave lečenjem, rehabilitacijom, obrazovanjem i zapošljavanjem osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom
  • podstiče inicijative i pomaže razvoj svih oblika uzajamne pomoći, organizuje konkretne oblike saradnje i zajedničkih akcija sa različitim akterima
  • ostvaruje i razvija saradnju sa državnim, humanitarnim i drugim organizacijama, udruženjima i savezima koji deluju u srodnim oblastima u zemlji i inostranstvu
  • podstiče sve oblike radnog angažovanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom
  • upoznaje javnost preko sredstava javnog informisanja o radu Saveza i članica Saveza

Savez za CDP Srbije predstavlja i zastupa predsednica Saveza: Eva Blaško Mihalik. Organi Saveza su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i stručna služba koji donose odluke u vezi rada Saveza. Savez za CDP Srbije čine 56 organizacija članica koje se nalaze na teritoriji cele Srbije. Članice Saveza su udruženja koja okupljaju članove- osobe sa posledicama cerebralne i dečije paralize. Stručnu službu Saveza čine lica zaposlena u Savezu: sekretar, poslovni sekretar, stručni saradnik i administrator. Upravni odbor se sastoji od 11 članova i u mandatu koji traje od 2016.-2020. godine, članovi su: Siniša Bukumir (Društvo Novi Beograd), Daniel Peurača (Društvo Zemun), Jagoda Planojević (Društvo Zvezdara), Ružica Garunović (Društvo Sremska Mitrovica), Eva Blaško-Mihalik (Društvo Subotica), Radmila Stjepović (Društvo Požarevac), Slaviša Šušanj (Društvo Priboj), Marina Đorđević (Društvo Leskovac), Dragan Kojić (Društvo Kraljevo), Ninoslav Jovanović (Društvo Zaječar), Adela Dženefendić (Društvo Novi Pazar). Za mandat od 2016. do 2020. godine za članove Nadzornog odbora izabrani su: Ivan Peković (Društvo Niš), Svetlana Janković Beljanski (Društvo Valjevo), Dušan Matijević (Društvo Obrenovac).
Savez za CDP Srbije je član Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom- NOOIS, kao krovne organizacije koja okuplja 15 različitih nacionalnih organizacija i preko 80 000 članova, tako da je u svom radu povezan sa većinom organizacija za osobe sa invaliditetom. Delegati za Skupštinu NOOIS-a ispred Saveza za CDP Srbije u mandatu od 2016.- 2020. godine su: Ljubinka Borizoski, koja je ujedno i član Upravnog odbora NOOIS, zatim Dilbera Sarajlić i Slavko Milas.
Savez je sarađivao i sarađuje s brojnim državnim institucijama: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Specijalna bolnica za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo kulture i informisanja, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Osnovna škola „Miodrag Matić“, Nacionalna služba za zapošljavanje, druge humanitarne i organizacije civilnog društva, javna preduzeća.
Savez za CDP Srbije  u toku 2016. realizuje sledeće projekte:
„Jačanje kapaciteta organizacija članica Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu za pružanje podrške svojim članovima u okviru psiho-socijalnog, savetodavno-terapijskog, pravnog konteksta“-  Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja- sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom-  Godišnji konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji u 2016. godini“
„Osnaživanje osoba sa invaliditetom kroz proces rada i profesionalnog  osposobljavanja“ i „Personalni asistenti za osobe sa cerebralnom paralizom“- Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Beograd- Javni rad
„Savetodavno-terapijske usluge namenjene osobama sa cerebralnom i dečijom paralizom i njihovim porodicama“ -Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja- sektor za brigu o porodici- Konkurs za unapređenje sistema socijalne zaštite Republici Srbiji u 2016. godini
 Časopis „PreOkret“  -Ministarstvo kulture i informisanja- Konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom u 2016. godini
 Važno je napomenuti da Savez za CDP Srbije svake godine organizuje letovanje za članove naših Društava, tako da to nije izostalo ni ovog leta, s tim da je prvi put letovanje organizovano u Grčkoj. 82 osobe su boravile u Pefkohoriju u periodu od 13.09.2016.-24.09.2016. godine.

Ćatović Selma

Профикиев: проникающая гидроизоляция