Prava i beneficije

Pravo na oslobađanje od plaćanja putarine

  • Broj pregleda: 1685

Odredbama člana 24 "Zakona o javnim putevima" osobe sa invaliditetom oslobođene su obaveze plaćanja posebne naknade za upotrebu javnih puteva tj. plaćanja putarine prilikom korišćenja auto-puta. Za ostvarivnje ovog prava, neophodno je u JP "Putevi Srbija" izvaditi kartu za besplatan prolaz auto-putevima, za čije je izdavanje neophodno popuniti zahtev koji se nalazi na linku: http://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/zahtev.pdf i podneti sledeću dokumentaciju:

  • Rešenje nadležne institucije kojim se potvrđuje stepen telesnog, senzornog, mentalnog ili duševnog oštećenja (npr. rešenje o pravu na dodatak za pomoć i negu), koje može biti opšteg karaktera ili posebno izdato u svrhu dobijanja karte za besplatan prolazak auto-putem
  • Kopiju saobraćajne dozvole (obe strane) za vozilo koje koristi osoba sa invaliditetom
  • Kopiju lične karte osobe sa invaliditetom, odnosno izvod iz matične knjige rođenih ukoliko je osoba sa invalidiitetom maloletna
  • Fotografiju osobe sa invaliditetom, rezolucije 450x530 piksela, u elektronskoj formi na CD-u

Ukoliko osoba sa invaliditetom nije vlasnik motornog vozila, potrebno je dostaviti i kopiju lične karte osobe koja je vlasnik vozila.

Za invalide rada:

  • Kopija rešenja izdatog od strane Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Za maloletna lica:

  • Kopija Rešenja izdatog od strane nadležnog Centra za socijalni rad ili Opštinskog sekretarijata za društvene delatnosti.

Za vojne invalide (ratne vojne invalide, mirnodopske vojne invalide i civilne invalide rata):

  • Kopija Rešenja nadležnog opštinskog organa ili uprave za boračko-invalidsku zaštitu.

Dokumentacija se donosi lično na adresu: JP "Putevi Srbije", Ljube Čupe 5, 11000 Beograd (prijavnica) ili šalje poštom na adresu: JP "Putevi Srbije", Bulevar Kralja Aleksandra 282, Poštanski fah 17, 11050 Beograd 22, pak 149602.

Više informacija potražiti na sajtu: http://www.putevi-srbije.rs/index.php/sr/karte-za-besplatan-prolazak