Statut

Statut

 • Broj pregleda: 4753

Na osnovu člana 12. i 78. Zakona o udruženjima i člana 37. Statuta Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije od 12. 10. 2010. godine, Skupština Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije, na sednici održanoj 9. maja 2015. godine. u Beogradu, donela je novi prečišćen tekst Statuta

S T A T U T

SAVEZA ZA CEREBRALNU I DEČIJU PARALIZU SRBIJE

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije ( u dalјem tekstu Savez ) je Savez udruženja koje okuplјaju osobe sa invaliditetom i posledicama cerebralne i dečije paralize, a čije se sedište nalazi na teritoriji Srbije.

Savez je dobrovolјan, nedobitan, nepolitički i nestranački organizovan na neodređeno vreme.

Član 2.

Naziv Saveza je: SAVEZ ZA CEREBRALNU I DEČIJU PARALIZU SRBIJE. Sedište Saveza je u Beogradu, u Ul. Pančićeva broj 12.

Sraćeni naziv Saveza je: Savez CDP Srbije.

Naziv Saveza na stranom jeziku je: Serbia Associaton for Cerebral and Child Palsy.

Član 3.

Savez ima pečat okruglog oblika. Po obodu pečata piše: SAVEZ ZA CEREBRALNU I DEČIJU PARALIZU SRBIJE, u sredini je međunarodni znak: osoba sa invliditetom u kolicima ispod sunca, a ispod crteža piše Srbija.

Član 4.

Savez predstavlјa i zastupa predsednik Upravnog odbora.

Predsednik Upravnog odbora može ovlastiti sekretara Saveza ili drugo lice da zastupa Savez u skladu sa potrebama Saveza.

Organi Saveza su: Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Član 5.

Članice Saveza imaju jednaka prava i obaveze u Savezu.

Zabranjeno je političko i stranačko delovanje u okviru Saveza.

II OBLAST OSTVARIVANјA CILjEVA, CILjEVI I ZADACI SAVEZA

Član 6.

Oblast ostvarivanja cilјeva Saveza je unapređenje svih vidova invalidske zaštite, podizanje kvaliteta života članova – osoba sa invaliditetom i njihovih porodica i širenje i jačanje mreže lokalnih organizacija na teritoriji Republike Srbije.

Cilјevi i zadaci su:

 • prati, razmatra i pokreće pitanja u cilјu ostvarivanja raznih vidova, oblika i nivoa zaštite osoba sa invaliditetom,
 • predlaže korake i mere u ostvarivanju i unapređenju uslova za pobolјšanje materijalnih i drugih potreba lica sa invaliditetom,
 • Savez uspostavlјa saradnju sa ustanovama koje se neposredno bave lečenjem, rehabilitacijom, obrazovanjem i zapošlјavanjem, osoba sa posledicama cerebralne i dečije paralize,
 • podstiče inicijative i pomaže razvoj svih oblika uzajamne pomoći, organizuje i konkretne oblike saradnje i zajedničkih akcija,
 • usklađuje i koordinira delatnost članica,
 • ostvaruje i razvija saradnju sa državnim, humanitarnim i drugim organizacijama, udruženjima i savezima koje deluju u srodnim oblastima u zemlјi i inostranstvu,
 • podstiče sve oblike radnog angažovanja i zapošlјavanja osoba sa invaliditetom,
 • upoznaje javnost preko sredstava javnog informisanja o radu Saveza i Članica Saveza.

Član 7.

Savez se može učlaniti u srodne međunarodne organizacije i ostvariti saradnju sa drugim nacionalnim invalidskim organizacijama.

III ČLANSTVO U SAVEZU ( uslovi za učlanjenje i prestanak članstva)

Član 8.

Članovi Saveza su udruženja čije je sedište na teritoriji Srbije, a koje okuplјaju osobe sa invaliditetom sa posledicama cerebralne i dečije paralize.

Član 9.

Članovi Saveza, pored postojećih članova, mogu postati i udrženja koja imaju sedište na teritorijiji Srbije, koja okuplјaju osobe sa invaliditerom sa posledicama cerebralne i dečije paralize, koja prihvate Statut i koja podnesu pismeni zahtev Upravnom odboru Saveza.

Upravni odbor je dužan da donese odluku po ovom zahtevu i o tome obavesti sve članice Saveza.

Član 10.

Članice Saveza imaju pravo i obaveze da:

 • biraju svoje predstavnike u organe Saveza,
 • učestvuju u donošenju odluka od značaja za Savez,
 • budu informisane o radu Saveza i njegovih organa o svim bitnim pitanjima od interesa za Savez i organizacije članice,
 • određuju politiku Saveza i prate izvršavanje cilјeva i zadataka Saveza na način utvrđen ovim Statutom,
 • koriste prava i druge pomoći u skladu sa ovim Statutom, a koje Savez može da pruži.
 • Članice Saveza dužne su da izvršavaju odluke nadležnih organa Saveza u onim oblastima za koje je ovim Statutom predviđena nadležnost Saveza.

Član 11.

Upravni odbor vodi evidenciju članica Saveza. Način vođenja evidencije i obrasce za vođenje iste uređuje Upravni odbor.

Član 12.

Svojstvo organizacije članice Saveza prestaje:

 • davanjem pismene izjave o istupanju iz Saveza;
 • prestankom rada Članice Saveza;
 • prestankom rada Saveza;
 • ne poštovanjem obaveza iz član 10. ovog Statuta i narušavanjem ugleda Saveza.

Član 13.

Odluku o istupanju iz Saveza Članica mora pismeno da dostavi Upravnom odboru Saveza.

Upravni odbor obaveštava ostale članice o prijemu odluke članice o istupanju iz Saveza.

Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor.

Obaveze Članice propisane ovim Statutom prestaju da važe šest meseci po prijemu obaveštenja o istupanju iz Saveza.

Član 14.

Članica Saveza kojoj je prestalo svojstvo članice odgovara za obaveze koja je preuzela u Savezu do dana prestanka svojstva članice.

U slučaju da Članica Saveza prestane sa radom celokupna dokumentacija o njenom poslovanju dostavlјa se Upravnom odboru Saveza.

IV SASTAV, ORGANIZACIJA I NADLEŽNOSTI ORGANA SAVEZA

SKUPŠTINA SAVEZA

Član 15.

Skupština je najviši organ Saveza. Skupštinu Saveza sačinjavaju predstavnici koje biraju i opozivaju Članice Saveza.

Svaka Članica bira po dva predstavnika od kojih je jedan lice koje je ovlašćeno za zastupanje udruženja, a drugi predstavnik je član uruženja.

Svaka Članica Saveza ima jedan glas u skupštini.

Član 16.

Skupština Saveza radi u sednicama. Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.

Redovna Skupština Saveza se održava najmanje jednom godišnje.

Vanredna sednica Skupština se zakazuje na predlog Upravnog odbora ili na inicijativu jedne polovine Članica.

Sednice Skupštinu Saveza saziva Upravni odbor.

Rad Skupštine uređen je Poslovnikom o radu Skuštine.

Član 17.

Skupština punovažno odlučuje ako joj prisustvuje prosta većina Članica (½ Članica Saveza plus jedan).

Skupština punovažno odlučuje ako se za odluku izjasni većina predstavnika Članica.

Član 18.

Skupština Saveza vrši sledeće poslove:

 • donosi Statut Saveza kao i opšta akta i odluke o izmenama i dopunama,
 • utvrđuje plan i program rada Saveza i utvrđuje osnovne odrednice sveokupnog delovanja Saveza,
 • bira i razrešava članove Upravnog i Nadzornog odbora,
 • usvaja godišnji finansijski izveštaj i završni račun Saveza,
 • razmatra i usvaja izveštaj o radu Upravnog odbora i Nadzornog odbora,
 • donosi Plan rada i Finansijski plan,
 • bira predstavnika za Skupštinu Nacionalne organizacije,
 • odlučuje o udruživanju sa drugim organizacijama i savezima u zemlјi i inostranstvu, statusnim promenama i prestanku rada Saveza,
 • donosi Pravilnik o svom radu,
 • odlučuje o drugim pitanjima.

UPRAVNI ODBOR

Član 19.

Upravni odbor je organ Saveza koji između dve Skupštine rukovodi radom saveza i odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti u skladu sa ovim Statutom. Upravni odbor ima jedanaest članova.

Jedanaest članova bira Skupština Saveza, na predlog organizacija članica.

Mandat članova Upravnog odbora traje četiri godine i na istu funkciju mogu biti ponovo birani.

Član 20.

Članice Saveza predlažu Skupštini kandidate za članove Upravnog odbora. Članovi Upravnog odbora postaju kandidati koji glasanjem dobiju najveći broj glasova.

U slučaju da više kandidata dobije isti broj glasova, koji je veći od broja članova Upravnog odbora, kandidati koji su dobili najviše glasova ulaze u drugi krug glasanja.

Glasanje se ponavlјa sve dok se izabere jedanaest članova Upravnog odbora.

Član 21.

Upravni odbor bira predsednika iz svog sastava na četiri godine. Predsednik Upravnog odbora je volonter i u isto vreme je Predsednik Saveza.

Predsednik Upravnog odbora može biti biran na ovu funkciju najviše dva uzastopna mandata. Predsednik je lice koje predstavlja i zastupa Savez

Član 22.

Upravni odbor deluje i odlučuje na sednicama.

Sednicu Upravnog odbora saziva predsednik Upravnog odbora, odnosno osoba koja ga u slučaju sprečenosti zamenjuje.

Predsednik je dužan da sazove sednicu na zahtev najmanje tri člana Upravnog odbora ili na zahtev Nadzornog odbora.

Član 23.

Upravni odbor može punovažno odlučivati ako sednici prisustvuje više od polovine članova. Upravni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Član 24.

Stručnu službu čine lica zaposlena u Savezu na neodređeno i određeno radno vreme koje bira Upravni odbor na osnovu konkursa. Poslove koje obavlјa stručna služba bliže određuje Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta.

Član 25.

Upravni odbor vrši sledeće poslove:

 • razmatra i donosi godišnji program i plan rada sa finansijskim predračunom i predlaže ga Skupštini na usvajanje;
 • donosi odluku o deponovanju potpisa;
 • za vršenje određenih poslova i zadataka radi ostvarivanja cilјeva Saveza Upravni odbor može organizovati stalna ili povremena radna tela ( savete, komisije, sekcije, stručne timove i sl.);
 • sprovodi odluke Skupštine Saveza;
 • razmatra materijale za Skupštinu Saveza;
 • koordinira rad drugih organa Saveza i Članica;
 • podnosi Skupštini Saveza izveštaj o radu ;
 • prati izvršenja finansijskog plana rada Saveza;
 • obezbeđuje Nadzornom odboru uslove za rad i pregled poslovanja;
 • donosi odluke o zasnivanju radnog odnosa u Savezu i odlučuje o ugovorima o delu;
 • ostvaruje uvid u rad radnika stručne službe i zauzima stav o tome;
 • obavlјa druge poslove koje odredi skupština Saveza;
 • donosi odluku o prijemu novih organizacija članica u Savezu;
 • ostvaruje saradnju sa lokalnim organizacijama društveno-humanitarnim asocijacijama i drugim organizacijama;
 • donosi odluko o sistematizaciji radnih mesta.

NADZORNI ODBOR

Član 26.

Nadzorni odbor je samostalan organ Saveza i sastoji se od tri člana.

Članove Nadzornog odbora bira Skupština Saveza, na predlog članica Saveza, i oni se mogu opozvati pre isteka mandata.

U istom mandatu članovi Upravnog odbora i Nadzornog odbora moraju biti predstavnici različitih Članica Saveza.

Zadatak Nadzornog odbora je:

 • utvrđuje usklađenost opštih akata Saveza sa Statutom;
 • u slučaju spora utvrđuje saglasnost odluka organa Saveza sa ovim Statutom i programskim aktima Saveza;
 • vrši kontrolu finansijskog poslovanja Saveza;

Član 27.

Nadzorni odbor bira predsednika iz svog sastava, koji saziva sednice odbora i rukovodi njegovim radom.

Mandat Nadzornog odbora traje četiri godine.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu vršiti druge funkcije u Savezu.

Član 28.

Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova. Član odbora koji je ostao u manjini može izneti svoje izdvojeno mišlјenje organima Saveza.

Član 29.

Za svoj rad Nadzorni odbor odgovara Skupštini Saveza.

Nadzorni odbor je obavezan je da Skupštini Saveza dostavi izveštaj o svom radu minimalno jedanput godišnje.

Po zahtevu Upravnog odbora ili Članica Saveza Nadzorni odbor je obavezan da dostavi mišlјenje i da iznese svoj stav o pitanjima koja se pokreću zahtevom, ukoliko ona spadaju u njegovu nadležnost.

V JAVNOST RADA

Član 30.

Sve aktivnosti i rad Saveza su javni.

Javnost rada Saveza ostvaruje se putem sredstva javnog informisanja, objavlјivanjem sopstvenih piblikacija i na drugi odgovarajući način.

O sticanju i rapolaganju sredstvima javnost se obaveštava putem godišnjeg finansijskog izveštaja.

Član 31.

Javnost rada Saveza ne obuhvata objavlјivanje i iznošenje podatka o osobama sa invaliditetom i članovima njihovih porodica, kao i o njihovom socijalnom statusu. Tajnost ovih podataka je neprikosnovena i za njenu povredu odgovara radnik Saveza koji radi na poslovima obrade ovih podataka.

VI IMOVINA I PRIKUPLjANјE SREDSTAVA SAVEZA

Član 32.

Radi ostvarivanja cilјeva, Savez ostvaruje novčana i druga materijalna sredstva u skladu sa zakonom, dobrovolјnim prilozima i vršenjem privredne delatnosti.

Član 33.

Savez pribavlјa sredstva vršenjem delatnosti trgovine, odnosno obavlјa delatnost 52480 ( ostala trgovina na malo specijalizovanim prodavnicama ), i vršenjem sledećih privrednih delatnosti: ostali smeštaj za kraći boravak, računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole, fotografske usluge i kopiranje, usluge pakovanja, ostale poslovne aktivnosti, ostali socijalni rad u ustanovama smeštaja, ostale nepomenute usluge: usluge umnožavanja i fotokopiranja, proizvodnja ambalaže od plastične mase, ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju.

Član 34.

Sredstva Saveza utvrđuju se i raspoređuju finansijskim planom Saveza. Sredstva se u finansijskom planu utvrđuju po vrstama prihoda, a raspoređuju se po nameni u skladu sa cilјevima i zadacima, kao i programom rada Saveza.

Član 35.

Finansijski plan i završni račun Saveza donosi Skupština Saveza svake kalendarske godine u skladu sa Zakonom.

Član 36.

Finansijsko poslovanje Saveza vrši se u skladu sa godišnjim finansijskim planom, odlukama Upravnog odbora i raspoloživim finansijskim sredstvima.

VII POSTUPAK DONOŠENјA IZMENA I DOPUNA STATUTA I DRUGIH AKATA

Član 37.

Inicijativu za donošenje izmena i dopuna Statua i drugih akata Saveza, koje donosi Skupština mogu dati:

 • Skupština Saveza
 • Upravni odbor
 • 1/3 Članica Saveza
 • stručna služba Saveza, u skladu sa Pravilnikom.

Predlog se podnosi u obliku nacrta akta sa obrazloženjem Upravnom odboru. Upravni odbor dostavnja predlog svim telima i Članicama saveza radi davanja mišlјenjna i primedbi. Rok za davanje istih ne može biti kraći od 15. dana.

Primedbe i mišlјenja prikuplјa Upravni odbor. Na osnovu pristiglih primedbi i mišlјenja, Upravni odbor utvrđuje konačni predlog, koji daje na odlučivanje Skupštini.

VIII OBAVLjANјE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

Član 38.

U cilјu ostvarivanja programskih zadataka Savez može angažovati stručne administrativne radnike. Odluku o zaposlenju radnika i uslovima konkursa donosi Upravni odbor. Stručnim administrativnim radnicima rukovodi sekretar Saveza.

Član 39.

Upravni odbor Saveza može opštim aktom bliže urediti organizaciju rada na stručnim i administrativnim poslovima.

IX PRESTANAK DELOVANјA SAVEZA

Član 40.

Savez prestaje da radi:

 • odlukom o prestanku rada koju donosi Skupština 2/3 većinom,
 • i drugim slučajevima predviđenih zakonom.

U slučaju prestanaka rada, imovna Saveza preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih cilјeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 41.

Usvajanjem ovog Statuta ne dira se u stečena prava i obaveze članica Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije.

Član 42.

Statut Saveza stupa na snagu osam dana po njegovom usvajanju od Skupštine Saveza, a primenjivaće se od dana upisa u usaglašavanja u Registar saveza.

Beograd, 9. maj 2015.godine

PREDSEDNIK SAVEZA ZA CDP SRBIJE