Savez

Savez za cerebralnu i dečju paralizu Srbije

  • Broj pregleda: 9507

Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije je Savez udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom i posledicama cerebralne i dečije paralize. Savez je dobrovoljna, nedobitna, nepolitička i nestranačka  socijalno- humanitarna organizacija, koja kroz mrežu od 53 lokalne organizacije - članice okuplja preko 3000 osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom.

Prva inicijativa za osnivanje Društva za brigu o deci sa cerebralnom paralizom je pokrenuta od grupe roditelja još 1957.-e godine da bi se teškoće dece i njihovih porodica učinile transparentnijim i tražila rešenja za unapređenje kvaliteta njihovih života. Savez za CDP Srbije je nastao 1973.-e godine kako bi se podstaklo delovanje organizacija i van Beograda i radilo na unapređenju položaja osoba sa invaliditetom.

Misija Saveza za CDP Srbije je da olakša, omogući i unapredi uključivanje svojih članova u svakodnevne tokove života kao ravnopravnih članova društva, tako što će doprineti osnaživanju pojedinaca, njihovih porodica, udruženja, ali i razvijanju senzibilisanosti celokupnog društva i podsticanju društvenog aktivizma i solidarnosti u ovoj oblasti. Vizija Saveza je društvo jednakih mogućnosti za sve.

Naš Savez:

  • prati, razmatra i pokreće pitanja u cilju ostvarivanja različitih vidova, oblika i nivoa zaštite osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom
  • usklađuje i koordinira delatnost organizacija- članica
  • predlaže korake i mere u ostvarivanju prava i unapređenju uslova za poboljšanje uslova života osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom uspostavlja saradnju sa ustanovama koje se neposredno bave lečenjem, rehabilitacijom, obrazovanjem i zapošljavanjem osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom
  • podstiče inicijative i pomaže razvoj svih oblika uzajamne pomoći, organizuje konkretne oblike saradnje i zajedničkih akcija sa različitim akterima
  • ostvaruje i razvija saradnju sa državnim, humanitarnim i drugim organizacijama, udruženjima i savezima koji deluju u srodnim oblastima u zemlji i inostranstvu
  • podstiče sve oblike radnog angažovanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom
  • upoznaje javnost preko sredstava javnog informisanja o radu Saveza i članica Saveza

Savez za CDP Srbije predstavlja i zastupa predsednik Saveza, a organi Saveza su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i stručna služba koji donose odluke u vezi rada Saveza. Savez za CDP Srbije čine 53 organizacije - članice koje se nalaze na teritoriji cele Srbije. Članice Saveza su udruženja koja okupljaju članove- osobe sa posledicama cerebralne i dečije paralize. Stručnu službu Saveza čine lica zaposlena u Savezu: sekretar, poslovni sekretar, stručni saradnik i administrator. Upravni odbor se sastoji od 11 članova i njihov mandat traje od 2016.-2020. godine.

Savez za CDP Srbije je član Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom- NOOIS, kao krovne organizacije koja okuplja 15 različitih nacionalnih organizacija i preko 80 000 članova, tako da je u svom radu povezan sa većinom organizacija za osobe sa invaliditetom. Savez za CDP Srbije ima i svoje delegate za Skupštinu NOOIS-a u mandatu od 2016.- 2020. godine. Savez je sarađivao i sarađuje s brojnim institucijama/akterima: Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Specijalnom bolnicom za cerebralnu paralizu i razvojnu neurologiju, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom kulture i informisanja, Fakultetom za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, osnovnim i srednjim školama, Nacionalnom službom za zapošljavanje, drugim humanitarnim i organizacijama civilnog društva, preduzećima, privatnim sektorom, fondacijama, zadužbinama.