Prava i beneficije

Povlastice prilikom registracije automobila

  • Broj pregleda: 2989

Osobe sa invaliditetom sa 80 ili više procenata telesnog oštećenja ili oni kod kojih postoji telesno oštećenje koje ima za posledicu  nesposobnost donjih ekstremiteta nogu od 60 ili više procenata ne plaćaju porez na upotrebu motornih vozila prilikom registracije.

Potrebna je sledeća dokumentacija:

  • zahtev za registraciju putničkog vozila
  • rešenje PIO o telesnom oštećenju–fotokopija i original na uvid
  • očitana lična karta i original na uvid
  • saobraćajna dozvola
  • lista o obavlјenom tehničkom pregledu
  • obavezno osiguranje sa popustom koje odobrava osiguravajuće društvo

Kada je u pitanju obavezno osiguranje, osobe sa invaliditetom mogu da očekuju popust od 10% u većini osiguravajućih kuća.

Ipak, potrebno je platiti:

  • Registracionu nalepnicu
  • Novu saobraćajnu dozvolu ukoliko se auto prvi put registruje na novog vlasnika i nove registarske tablice ukoliko je promenjeno registarsko područje
  • Komunalna taksa

Napomena: Komunalnu taksu svaka opština određuje za svoje registarsko područje (država je odredila maksimalan iznos), pri čemu su mnoge oslobodile osobe sa invaliditetom ove takse (npr. u Beogradu su oslobođeni ove takse)

Dokumentacija se podnosi MUP- u koji je nadležan prema mestu prebivališta podnosioca. Osobe sa invaliditetom su oslobođene plaćanja poreza na upotrebu, prilikom registracije, ali samo za prvo vozilo koje registruju na svoje ime u toku kalendarske godine. Prilikom registracije drugog vozila, osobe sa invaliditetom ne mogu koristiti ovu povlasticu, čak i ukoliko je nisu iskoristile za prvo vozilo.

Ukoliko npr. osoba sa invaliditetom poseduje dva vozila i hoće povlasticu da iskoristi prilikom skuplje registracije, tj. registracije vozila sa većom kubikažom, potrebno je da onda prvo u toku godine registruje baš to vozilo, za koje je zbog veće kubikaže i registracija skuplja.