Prava i beneficije

Pravo na besplatno parkiranje vozila osoba sa invaliditetom

 • Broj pregleda: 10232

Osobe sa invaliditetom koje su vlasnici motornih vozila, a imaju pebivalište na teritoritoriji Grada Beograda mogu ostvariti pravo na dobijanje invalidske parking karte (IPK), koja se izdaje za tekuću godinu i važi na celoj teritoriji Republike Srbije. Pravo na korišćenje invalidske parking karte mogu ostvariti:

 • Osobe sa invaliditetom I kategorije (ratni invalidi i civilni invalidi rata) koji su ostvarili prava na:
  • Putničko motorno vozilo, po osnovu 100% trajnog invaliditeta
  • Pravo na ortopedski dodatak po osnovu oštećenja donjih ekstremiteta
  • Imaju 100% gubitak vida na oba oka, odnosno smanjene obostranog vida od 90%
 • Ostale osobe sa invaliditetom po osnovu:
  • Trajnog oštećenja donjih ekstremiteta od najmanje 70%
  • Oboljenja bubrega koje zahteva trajnu dijalizu
  • Imaju 100% gubitak vida na oba oka, odnosno smanjene obostranog vida od 90%, kao i
  • Višestrukih smetnji u razvoju ili autizma

Invaldiska parking karta se izdaje na osnovu Rešenja kojim se priznaje pravo na korišćenje posebno obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima koje na osnovu potrebne dokumentacije kojom se potvrđuje stepen invalidnosti izdaje Sekretarijat za socijalnu zaštitu- Sektor za boračko- invalidsku zaštitu.

Više informacija o ovoj temi, možete naći na sledećim linkovima:

http://parking-servis.co.rs/lat/parkiranje-vozila-za-osobe-sa-invaliditetom/

http://www.spiks.org.rs/index.php?q=page/rights#park

http://www.euprava.gov.rs/eusluge/opis_usluge?generatedServiceId=1371&title=Postupak-za-izdavan%D1%98e-invalidske-kartice-za-parkiran%D1%98e

Za uslove izdavanja invalidske parking karte u drugim mestima, više informacija možete dobiti u svojoj lokalnoj organizaciji ili sektoru opštinske/gradske uprave nadležnom za poslove socijalne zaštite.