Prava i beneficije

Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica

  • Broj pregleda: 3553

Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ima "lice kome je zbog telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica da bi zadovoljilo svoje osnovne životne potrebe" (Zakon o socijalnoj zaštiti, čl.92, st. 1), odnosno osoba koja ne može da samostalno ustane iz kreveta, da se kreće po zatvorenom prostoru (kući, stanu) bez pomagala ili joj je pomoć drugog lica neophodna prilikom uzimanja hrane, svlačenja, oblačenja ili održavanja lične higijene. Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ostvaruje se u postupku propisanim propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju, a visina ove novčane naknade se na osnovu statističkih podataka dva puta godišnje (1. aprlla i 1. oktobra) usklađuje sa indeksom potrošačkih cena.

Pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica

Ukoliko je na osnovu propisa o penzijsko-invalidskom osiguranju, nadležna komisija utvrdila da lice kome je zbog telesnog, senzornog ili intelektualnog oštećenja ili drugih promena zdravstvenog stanja neophodna kontinuirana pomoć i nega drugog lica prilikom zadovoljavanja osnovnih životnih aktivnosti, ima trajni organski poremećaj neurološkog ili psihičkog tipa ili telesno oštećenje koje iznosi 100 procenata, odnosno više oštećenja pri čemu nivo oštećenja iznosi najmanje po 70% (i više procenata), najmanje po dva osnova. Postupak za ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, kao i prava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica pokreće po zahtevu (osobe sa invaliditetom ili člana njene porodice), a može se pokrenuti i po službenoj dužnosti. Zahtev je potrebno predati Centru za socijalni rad osnovanom na teritoriji opštine na kojoj osoba sa invaliditetom ima prebivalište, odnosno boravište, dok osiguranici fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje (starosni, invalidski i porodični penzioneri, kao i lica koja primaju novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti) zahtev podnose u lokalnoj filijaji PIO fonda.