Prava i beneficije

Uvoz automobila i ortopedskih pomagala

  • Broj pregleda: 1895

Uredbom o vrsti, količini i vrednosti robe na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, rokovima, uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina,( "Sl. glasnik RS", br. 8/17", član 12. ), predviđeno je da su:

"Oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina na predmete namenjene za obrazovanje, zapošlјavanje ili pobolјšanje društvenog položaja osoba sa invaliditetom, kao i na rezervne delove, komponente ili dodatke koji su posebno napravlјeni za te proizvode:

  1. slepe i slabovide osobe - na slike, gravure i fotografije u relјefu za slepe i slabovide, kao i makete i replike objekata koje slepi i slabovidi ne mogu da percipiraju, geografske karte i druge taktilne 2-dimenzionalne i 3-dimenzionalne prikaze, Brajev papir, štapove za slepe i slabovide, table, mašine i štampače za pisanje i obradu teksta na Brajevom pismu, Brajeve displeje (redove) i druge uređaje (sredstva) za pisanje i obradu Brajevog pisma, snimlјene materijale odnosno nosače zvuka (kasete, CD-ovi, magnetofonske trake i drugi nosači zvuka), uređaje za snimanje i reprodukciju zvuka (magnetofoni, kasetofoni, CD plejeri, diktafoni i drugo), naočare sa dioptrijom i sočiva i druga sredstva za pobolјšanje vizuelne funkcije, klasične i elektronske lupe i uređaje za uveličavanje, nastavna i didaktička pomagala i aparate (uređaje), Brajeve i govorne satove sa kućištima koja nisu od plemenitih metala, hardvere i softvere dizajnirane za omogućavanje slepim i slabovidim da koriste kompjutere i mobilne telefone i druga sredstva i pomagala koja su neophodna za svakodnevnu upotrebu slepih i slabovidih, igre i dodatke - posebno prilagođene za upotrebu od strane slepih i slabovidih,
  2. osobe sa invaliditetom - na ortopedska i druga pomagala, rezervne delove i potrošni materijal za korišćenje tih pomagala koja služe kao zamena organa koji nedostaju, odnosno oštećenih organa,
  3. osobe sa invaliditetom koje su osposoblјene za vršenje određene delatnosti - na opremu za vršenje te delatnosti, posebno izrađenu i namenjenu za upotrebu od strane osoba sa invaliditetom,
  4. organizacije osoba sa invaliditetom, odnosno osobe sa invaliditetom - na specifičnu opremu, putničke automobile i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica, uređaje i instrumente i na njihove rezervne delove, kao i na potrošni materijal, koji su posebno izrađeni i namenjeni za upotrebu od strane osoba sa invaliditetom.

Još informacija o ovome, kao i o postupku refundacije PDV, možete pročitati preko sledeih linkova

http://www.minrzs.gov.rs/files/Novi%20Zakljucak%20PDV.pdf

http://www.minrzs.gov.rs/files/Postupak%20PDV.pdf

a zahtev u Word formatu možete preuzeti klikom ovde