Vesti

Proglas

  • Broj pregleda: 907

POVODOM NEDELjE SOLIDARNOSTI SA OSOBAMA SA CEREBRALNOM I DEČIJOM PARALIZOM SRBIJE

Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije je socijalno-humanitarna organizacija koja okuplja osobe sa invaliditetom, a pre svega osobe sa posledicama cerebralne i dečije paralize. Deluje kroz mrežu od 56 lokalnih organizacija na teritoriji Republike Srbije.
Savez za CDP Srbije koordiniše radom svojih Društava i realizuje niz aktivnosti koje se zasnivaju na multidisciplinarnom i multiresornom pristupu, uz puno uvažavanje načela ravnopravnosti, nediskriminacije, poštovanja i afirmacije ljudskih prava osoba sa invaliditetom, uz slogan "Ništa o nama bez nas".

Jedan od osnovnih zadataka Saveza za CDP je borba za poboljšanje kvaliteta života osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom i povećanje njihove socijalne participacije. Usmereni smo ka pružanju što obuhvatnije podrške osobama sa cerebralnom i dečijom paralizom: savetodavne, stručno- edukativne, psiho-socijalne, pravne i svih drugih vidova podrške. Savez za CDP Srbije i lokalna Društva aktivno učestvuju na poboljšanju celokupne Zakonske regulative koja se odnosi na problematiku osoba sa invaliditetom.
Značajno je da u okviru svojih aktivnosti Savez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije svake godine tokom oktobra obeležava Nedelju solidarnosti . Tokom ovog meseca Savez za CDP Srbije, kao i sve organizacije- članice Saveza u svojim gradovima, širom Srbije organizuju raznovrsne programe i manifestacije sa ciljem podsticanja društvene uključenosti osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom u zajednicu i njihove veće uočljivosti.
Ove godine Centralna manifestacija u okviru Nedelje solidarnosti sa osobama sa cerebralnom i dečijom paralizom se obeležava 21. put 31. oktobra 2017. godine.
Imajući u vidu težnju ka usaglašavanju naše zemlje sa evropskim standardima, želimo da istaknemo važnost multisektorskog pristupa pojmu invaliditeta u pravcu stvaranja uslova za ravnopravno i puno učešće osoba sa invaliditetom kroz inkluzivno obrazovanje, zapošljavanje, socijalnu politiku,stvaranje okruženja bez barijera, kao i usluga koje će moći da zadovolje potrebe svake osobe.
Misija Saveza za CDP Srbije je da olakša, omogući i unapredi uključivanje svojih članova u svakodnevne tokove života kao ravnopravnih članova društva, tako što će doprineti osnaživanju pojedinaca, njihovih porodica, udruženja, ali i razvijanju senzibilisanosti celokupnog društva i podsticanju društvenog aktivizma i solidarnosti u ovoj oblasti. Na ovaj način se, takođe, omogućuje i opšti društveni i ekonomski napredak. Vizija Saveza je društvo jednakih mogućnosti za sve, tako da se i ova Nedelja solidarnosti obeležava u duhu ravnopravnosti, jednakosti i solidarnosti.